Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo jest działalnością, która polega na wznoszeniu obiektów budowlanych i wchodzi w skład takiej dziedziny jak inżynieria lądowa. Budownictwo zajmuje się także przebudową budowli, czy też ich odbudową, modernizacją oraz konserwacją. Budownictwo dzieli się ze względu na umiejscowienie budowli na budownictwo wodne oraz na budownictwo lądowe. Budownictwo wodna wiąże się z wznoszeniem budowli wodnych, takich jak jazy, kanały, śluzy czy wały przeciwpowodziowe. Jaz jest budowlą hydrotechniczną, którą stawia się w poprzek rzeki albo kanału. Jaz ma za zadanie piętrzyć wodę, po to aby utrzymywać stały jej poziom dla celów żeglugowych. Ponadto jest także zabezpieczeniem przed powodzią, jak również służy zaopatrywaniu w wodę oraz służy do celów energetycznych. Czasem przy jazach buduje się także śluzy oraz przepławki dl ryb. Buduje się to poniżej jazu i równolegle do niego. Są dwa podziały jazów. Ze względu na ich charakter jazy dzielimy na stałe oraz ruchome. Są one wyposażone w odpowiednie zamknięcia. Jazy dzielimy także na: ziemne, ziemno-betonowe oraz gumowe. Jazy ruchome pozwalają na regulację ich wysokości, co umożliwia lepsze zarządzanie zasobami wodnymi rzeki czy kanału. Jaz stały jest budowlą wodną, która dba o stały poziom spiętrzenia wody. Ten stały poziom wynika z wysokości progu to znaczy z poziomu, na którym został wykonany przelew jazu. Jaz taki nie posiada zamknięć ruchomych, co wpływa na uniemożliwienie zmiany poziomu piętrzenia wody podczas używania obiektu.

Podobne artykuły

Jaz Ulgowy
Jaz Ulgowy znajduje się w Polsce pomiędzy rzekami: Młynówką a Brdą. Jaz ten wspomaga działanie jazu farnego oraz przepuszcza wody Młynówki do Brdy w momencie wezbrań rzeki podczas powodzi. Różnica poziomów wód tutaj wynosi 3,36 metra. Jaz jest zamykany w postaci pięciu dwudzielnych zasuw. Mechanizmy tych zasuw są napędzane ręcznie. Mostek znajdujący się nad jazem pełni funkcję punktu widokowego w Bydgoszczy. Jaz Farny inaczej zwany Jazem Młyńskim znajduje się także pomiędzy rzeką Młynówką a Brdą w Bydgoszczy. Obok tego jazu znajduje się niewielka elektrownia wodna. Jaz ten przepuszcza wody Młynówki do Brdy przy różnicy 3,36 metra poziomów. Konstrukcja jazu jest betonowa dokowa przęsłowa. Zamknięcie w tym jazie dają dwie dwudzielne i stalowe zasuwy, które posiadają napęd mechaniczno-elektryczny, jak również ręczny. Na rzece Młynówce ponadto powstał tor kajakarstwa górskiego. Klauza natomiast stanowi również budowlę hydrotechniczną i jest przeznaczona do spiętrzania wody rzeki albo potoku po to, by poprawić spławność tych cieków....

Śluzy
Śluza jednokomorowa pojedyncza służy do przejścia jednego statku. Śluza podwójna posiada przesunięte głowy i służy do przejścia dwóch statków jednocześnie. Śluzy bliźniacze są jednakowymi śluzami i są położone obok siebie. Śluzy workowate są wykorzystywane w momencie, gdy drogi wodne spotykają się pod ostrym katem. Śluzę taką można opuścić na wstecznym biegu. Śluzy zwrotnicowe są używane w momencie, gdzie spotyka się kilka dróg wodnych jednocześnie. Komora śluzowa zamykana jest za pomocą ruchomych wrót. Wrota te są jedno- bądź dwuskrzydłowe. Znane są także śluzy powodziowe. Jeśli chodzi o wody morskie, to stosuje się tutaj śluzy pływowe, które pozwalają na utrzymanie stałego poziomu wody w porcie. Śluzy windowe są swojego rodzaju podnośniami mechanicznymi, w których zastosowane są mechanizmy albo tłokowe albo pływakowe albo też obrotowe. Śluzy takie umożliwiają szybkie wyrównanie poziomów wód. Kanał wodny jest sztucznym ciekiem wodnym, który służy połączeniu ze sobą naturalnych dróg wodnych. Kanały wodne ułatwiają żeglugę i skracają jej...

Kanały
Kanały są podzielone na stanowiska o różnych poziomach wód. Podział na stanowiska umożliwiają śluzy lub podnośnie lub pochylnie. Ponadto kanały są także przedłużeniem naturalnych dróg wodnych albo też łączą te naturalne drogi. Wśród kanałów żeglownych wyróżniamy także boczne, które mogą być lateralne albo równoległe. Kanały boczne biegną wzdłuż rzek na odciekach. Wśród ogółu kanałów żeglownych wyróżniamy kanały żeglugowe morskie głębokowodne oraz kanały żeglugowe śródlądowe. Kanały meriolacyjne są kanałami nawadniającymi oraz odwadniającymi. Odgałęzieniem bocznym tych kanałów są rowy melioracyjne. Kanały przemysłowe i energetyczne są kanałami doprowadzającymi bądź też odprowadzającymi wodę do zakładów przemysłowych oraz energetycznych. Kanały przeciwpowodziowe służą jako ochrona przeciwpowodziowa na danym obszarze narażonym na takiego rodzaju kataklizm. Wśród najważniejszych kanałów żeglugi morskiej możemy wymienić następujące: Kanał Kiloński, Kanał Koryncki, Kanał Panamski oraz Kanał Sueski. Natomiast wśród kanałów śródlądowych wyróżniamy w Polsce następujące: Kanał Wieprz-Krzna, Kanał Augustowski, Kanał Bydgoski, Kanał Elbląski, Kanał Gliwicki oraz Kanał Żerański. Na świecie do najważniejszych...

Wał przeciwpowodziowy
Wał przeciwpowodziowy jest budowlą wodną, które stanowi sztuczne usypisko o przekroju trapezu. Wały te buduje się wzdłuż rzeki, ale w pewnej odległości od koryta rzeki. Wały te tworzą zatem powiększone koryto rzeki w przypadku powodzi. Wały ochraniają przed wylaniem się wody rzecznej na tereny zagospodarowane. Wał wykonany jest z nieprzepuszczalnego materiału takiego jak na przykład glina. Wał taki musi być wykonany w taki sposób, żeby wytrzymał napór wody przez dłuższy okres. Ponadto wał musi być wyłożony darnią, która będzie zapobiegać wymywaniu. Budownictwo lądowe zajmuje się budowlami stawianymi na lądzie. Inżynieria lądowa zajmuje się wznoszeniem różnych obiektów budowlanych. Inżynieria lądowa dzieli się na wiele dziedzin, takich jak: inżynieria środowiska, geotechnika, mechanika konstrukcji, inżynieria transportowa, hydrologia, inżynieria materiałowa, budownictwo wodne, geodezja, oraz inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania. Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania zajmuje się funkcjonowaniem przemysłu oraz wykonawstwem budowlanym. Łączy ze sobą takie dziedziny jak: metodologia projektowania realizacji budowy, technologia, mechanizacja, organizacja,...